Menu
Home / Regulamin
Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ FARMAK INTERNATIONAL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 17.01.2024

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Zasady korzystania ze strony internetowej
V. Polityka Cookies
VI. Ochrona danych osobowych Użytkowników
VII. Poszanowanie własności intelektualnej
VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej https://farmakinternational.pl/
2. Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie warunki Regulaminu należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej. Działanie takie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: biuro@farmakinternational.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
• Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
• Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa.

II. DEFINICJE

1. STRONA INTERNETOWA – serwis internetowy służący do świadczenia usług elektronicznych, prowadzony przez Właściciela pod adresem: https://farmakinternational.pl/
2. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
3. OGÓLNE WARUNKI – zbiór wszystkich postanowień: niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki plików cookies oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji i właściwości.
4. WŁAŚCICIEL – podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową: FARMAK INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589765, NIP: 7010505403, REGON: 362449685.
5. WYSZUKIWARKA – bezpłatna usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Właściciela, umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na podstawie podanych przez Właściciela kryteriów (nazwa leku).
6. FORMULARZ ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH – bezpłatna usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Właściciela umożliwiająca poprzez wpisanie odpowiednich danych na zgłoszenie działań niepożądanych występujących po spożyciu leku. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt z nim przez Właściciela oraz otrzymanie odpowiedzi na podany przez siebie adres e-mail lub numer telefonu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Właściciel zapewnia nieodpłatny dostęp do zawartości Strony internetowej, zgodnie z niniejszym Regulaminem korzystania ze Strony internetowej.
2. Zawartość i informacje publikowane na Stronie internetowej zawierają również treści skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi tj. do przedstawicieli zawodów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód lekarza i farmaceuty, i innych osób uprawnionych na mocy stosownych przepisów do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne i mają charakter informacyjny. Dostęp do tego rodzaju informacji osoba uzyskuje po złożeniu oświadczenia o posiadaniu stosownych uprawnień oraz podaniu numeru wykonywanego zawodu.
3. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na Stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na warunki przedstawione w Regulaminie.
4. Produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne oraz pozostałe produkty prezentowane na stronie internetowej są dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych.
5. Materiały umieszczane na Stronie internetowej nie naruszają zasad dotyczących reklamy produktów leczniczych określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.
6. Żadna informacja zamieszczona na Stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Strona internetowa nie ma charakteru konsultacyjnego. Ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych oraz pozostałych produktów prezentowanych na stronie internetowej odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub zapoznaniu się z dołączoną informacją.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa wymaga następujących warunków technicznych dla jej prawidłowego odbioru przez Użytkownika:
a. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie Strony internetowej.
2. Dostęp do przeglądania produktów na stronie internetowej możliwy jest wyłącznie po złożeniu oświadczenia:
„ Jestem osobą uprawnioną do wystawiania recept lub prowadzącą obrót produktami leczniczymi. Numer wykonywanego zawodu : ……..
Farmak International nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niezgodnego z prawdą.”
3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
5. Właściciel dokłada należytej staranności w celu publikowania rzetelnych i prawidłowych informacji na temat leków. Właściciel nie zapewnia jednak żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
6. Użytkownik korzysta ze Strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej korzystania, zarówno bezpośrednie jaki pośrednie, uboczne, następcze lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na Stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub długookresową niedostępność Strony internetowej.

V. COOKIES

Właściciel poprzez Stronę internetową wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), przy użyciu których pozyskuje dane dotyczące Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania informacje dotyczące pozyskiwania i przetwarzania przez Właściciela plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://farmakinternational.pl/polityka-prywatnosci/

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FARMAK INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133)przy Al. Jana Pawła II 22, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589765, NIP: 7010505403, REGON: 362449685
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych pana: _____________. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: ___________. Kontakt z administratorem możliwy jest również drogą korespondencyjną, pisząc na adres ________.
3. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://farmakinternational.pl/polityka-prywatnosci/

VII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na Stronie internetowej (zwane łącznie: „Znakami”), stanowią znaki towarowe Właściciela.
3. Wyłączając osobne, indywidualne, pisemne upoważnienia, Użytkownik nie może wykorzystywać należących do Właściciela znaków: osobno ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony internetowej zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
2. Farmak International zastrzega prawo jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy strony internetowej zobowiązani są do sprawdzania i przestrzegania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez użytkownika zgody na zmianę treści Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od 17.01.2024