AKTUALNOŚCI

Warszawa, dn. 31 sierpnia 2023 r.

Farmak International Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Il 22
00-133 Warszawa
KRS:0000589765

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Farmak International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000589765, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: 7010505403, REGON: 362449685, informujemy, że spółka Farmak International Sp. z o.o. rozpoczęła proces połączenia ze spółką NORD FARM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpi przez przejęcie całego majątku NORD FARM Sp. z o.o. przez Farmak International Sp. z o.o. w trybie uproszczonym, gdyż NORD FARM Sp. z o.o. należy w 100% do Farmak International Sp. z o.o.

Połączenie planowane jest na koniec roku, tj. 31 grudnia 2023 r. Z dniem połączenia Farmak International Sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki NORD FARM Sp. z o.o. Na Farmak International Sp. z o.o. przejdą zezwolenia, pozwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane NORD FARM Sp. z o.o.

Z dniem wpisu połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców KRS, Farmak International Sp. z o.o. stanie się stroną wszystkich obowiązujących umów zawartych przez NORD FARM Sp. z o.o., bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień. Poinformujemy Państwa o dokonaniu wpisu.

Dla Państwa jako naszych klientów fakt ten nie będzie wiązał się z żadnymi zmianami w procesie obsługi. Zachowana zostanie pełna ciągłość organizacyjna i prawna. Nie planuje się także żadnych zmian w dotychczasowej ofercie produktów, czy też zmian kadrowych. Stąd, po połączeniu wszyscy nasi pracownicy nadal będą pozostawać do Państwa dyspozycji i służyć swoją pomocą pod marką Farmak International.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z połączeniem, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@nordfarm.pl.

 

W linku poniżej dostępny jest plan połączenia obu spółek, z którym można się zapoznać.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prezes Zarządu Farmak International Sp. z o.o.

Pavlo Savenko

 

Plan połączenia  | Bilans i rachunek